Privacy beleid

Deze Privacy Policy beschrijft op welke wijze uw persoonsgegevens, gegevens over meldingen en gegevens over het verplaatsingsgedrag door en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit van Hasselt en ABEONAconsult bvba worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’. Wie niet akkoord gaat met de inhoud van deze Privacy Policy, wordt uitdrukkelijk verzocht de mobiele applicatie en de webapplicatie van ‘Route2school’ niet langer te raadplegen. Deze Privacy Policy maakt onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’.

1. Doel van de mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’
De mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’ hebben als doel om data te verzamelen over knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen.

Door een mobiliteitsprobleem te melden via de mobiele applicatie en/of webapplicatie van ‘Route2school’, stemt de Gebruiker er in toe om (i) zijn/haar persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortejaar, woonadres en e-mailadres), (ii) de informatie over de melding (foto, omschrijving, oplossing en inclusief locatie) en (iii) de informatie over het verplaatsingsgedrag van leerlingen (vervoersmiddel, afgelegde route en ervaring van de route) bekend te maken bij het IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstanties.

De gegevens onder punt (i), (ii) en (iii) worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de knelpunten op schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van leerlingen. Na analyse van deze gegevens zal er gekeken worden hoe de verkeersveiligheid van leerlingen verbeterd kan worden. Deze informatie verbindt bijgevolg op geen enkele manier ABEONA, IMOB en/of een verantwoordelijke overheidsinstantie ertoe om eender welke maatregelen te nemen binnen eender welke termijn. ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie bepalen te allen tijde vrij welke acties zij al dan niet ondernemen. De Gebruiker ontvangt geen vergoeding voor het aanleveren van de gegevens uit punt (i), (ii) en (iii).

2. Verwerking van de gegevens
- Persoonsgegevens
ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie verbinden zich ertoe de gegevens uit punt (i) te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Overeenkomstig bovenvermelde wet, heeft de Gebruiker het recht om de desbetreffende gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verwijderen door een verzoek in die zin op te sturen naar info@route2school.be. In geen geval worden gegevens uit punt (i) aangewend voor rechtstreekse marketingactiviteiten.

- Gegevens over de melding
De gegevens uit punt (ii) worden op de mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’ gepubliceerd na validering door de beheerder. Tevens worden de gegevens uit punt (ii) gebruikt voor interne onderzoeksactiviteiten van het IMOB.
De Gebruiker die gegevens uit punt (ii) aanlevert, verklaart dat zij vrij zijn van rechten en vrijwaart ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie voor elk beroep houdende de rechten verbonden aan deze gegevens.

ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie behouden zich het recht voor om gegevens uit punt (ii) van onvoldoende technische kwaliteit niet te publiceren, alsook racistische, pornografische, gewelddadige, extremistische of zedeloze gegevens. Ter bescherming van het recht op de privésfeer en recht op afbeelding van derden zorgen Gebruikers er voor dat de gegevens niet de identiteit onthullen van personen die daartoe geen toestemming gaven, zoals onder meer – zonder daartoe beperkt te zijn – het aanleveren van foto’s die leesbare nummerplaten of herkenbare gezichten bevatten.

-Gegevens over het verplaatsingsgedrag
De gegevens uit punt (iii) worden op de mobiele applicatie en webapplicatie van ‘Route2school’ gepubliceerd na validering door de beheerder. Tevens worden de gegevens uit punt (iii) gebruikt voor interne onderzoeksactiviteiten van het IMOB.

ABEONA, IMOB en de verantwoordelijke overheidsinstantie behouden zich het recht voor om gegevens uit punt (iii) van onvoldoende technische kwaliteit niet te publiceren.

3. Hebben derden toegang tot mijn gegevens?
ABEONA en IMOB zullen derden geen toegang geven tot uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

4. Beveiliging van de persoonsgegevens
ABEONA en IMOB zullen passende technische maatregelen nemen ten einde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verminking of onrechtmatige toegang. Desondanks kunnen ABEONA en IMOB niet garanderen dat uw persoonsgegevens niet onrechtmatig worden ingezien of verloren gaan.

5. Wijzigingen
ABEONA heeft te allen tijde het recht om de Privacy Policy aan te passen. Indien de Privacy Policy wordt aangepast, wordt de Gebruiker hier steeds van de op de hoogte gebracht en dit via e-mail of via de website van Route2school (www.route2school.be).

6. Contact
ABEONAconsult bvba
Moverkensstraat 53
3520 Zonhoven

Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Universiteit Hasselt
Wetenschapspark 5 bus 6
3590 Diepenbeek
E-mail: info@route2school.be